Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 117/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng tại thông báo số 907/TB-PTPL ngày 23 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột Mangan hàm lượng lớn hơn hoặc bằng 99%-Electrolytic Manganese Metal Powder MN 99.5%min (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Hyundai Welding Vina;

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

MST: 3600921745

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10063366343/A12 ngày 16/11/2015 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mangan, dạng bột.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mangan, dạng bột.

Thuộc mã số 8111.00.00 “Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Hyundai Welding Vina; (Đ/C: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái