Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 1974/TB-PTPL ngày 7/9/2015, công văn ngày 11/12/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 - Giấy tự dính AL-W-3002 (106cm x 2000m)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH THAI KK INDUSTRY (Việt Nam). Địa chỉ: Lô 26-27 KCX& CN Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh. Mã số thuế: 3900374878

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050302980/A12 ngày 05/08/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bảng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy tráng phủ một mặt bằng cao lanh, mặt sau có lớp keo dính, thành phần bột giấy cơ học <10%, định lượng 186.5g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 106cm và lớp giấy bồi. Bề mặt chưa in hình, in chữ. Dùng sản xuất nhãn

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy tráng phủ một mặt bằng cao lanh, mặt sau có lớp keo dính, thành phần bột giấy cơ học <10%, định lượng 186.5g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 106cm và lớp giấy bồi. Bề mặt chưa in hình, in chữ. Dùng sản xuất nhãn

thuộc nhóm 48.11 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo , đã tráng, thấm tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với kích thước bất kỳ, trừ các loại thuộc các nhóm 48.03, 48.09 hoặc 48.10”, phân nhóm “- Giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính”, phân nhóm 4811.41 “- - Loại tự dính” mã số 4811.41.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng
(Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH THAI KK INDUSTRY (Việt Nam).
(Lô 26-27 KCX&CN Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái