Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TB-KĐHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 516/TB-KĐ3 ngày 07/4/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kiểm định, Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PREVENTOL CMK 40, hóa chất bảo quản dùng trong ngành công nghiệp sơn, keo, mực in...60kg/can. Thành phần cụ thể như MSDS đính kèm. Hàng mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Sam Chem Quả Cầu.

Địa chỉ: Lầu 7, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST: 0304750798.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 103919119030/A41 ngày 26/03/2021 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bảo quản và khử trùng, thành phần chính gồm 4-chloro-3-methylphenol, propylene glycol trong môi trường kiềm, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bảo quản và khử trùng, thành phần chính gồm 4-chloro-3-methylphenol, propylene glycol trong môi trường kiềm, dạng lỏng.

thuộc nhóm 38.08 Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)”, phân nhóm “- Loại khác, phân nhóm 3808.99 “- - Loại khác, mã số 3808.99.90 “- - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Tổng cục phụ trách (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Cục Thuế XNK;
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư

(Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh);
- Công ty Cổ Phần Sam Chem Quả Cầu

(Đ/c: Lầu 7, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15,
quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam);
- Website
Hải quan;
- Lưu: VT, PKĐ, Nhàn (3b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)
Bùi Tuấn Hải