Thủ tục hành chính: Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-239818-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng