Thủ tục hành chính: Thẩm tra cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS308
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành liên quan trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng