Thủ tục hành chính: Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sữa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sữa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-058572-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi Cục Thủy lợi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc đối với nhóm B 15 ngày làm việc đối với nhóm C kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với công trình phức tạp không quá 25 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng