Thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-058553-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Khai thác Công trình thủy lợi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng