Thủ tục hành chính: Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-028525-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu Xây lắp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và Tờ trình phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng