Thủ tục hành chính: Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-129678-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận giúp việc của Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng