Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-140574-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc, Công An Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Đầu Tư của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng