Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-137935-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng