Thủ tục hành chính: Tăng vốn điều lệ công ty quản lý quỹ - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Tăng vốn điều lệ công ty quản lý quỹ - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-236772-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gửi thư điện tử
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn trả lời về việc tăng vốn của công ty quản lý quỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng