Thủ tục hành chính: Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-213614-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng