Thủ tục hành chính: Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-053442-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời hạn này không tính thời gian Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xem xét, quyết định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy khen
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng