Thủ tục hành chính: Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS396
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ quan thuế ở địa phương nơi đăng ký hoạt động
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được tạm ngừng hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng