Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 996/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; Số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: Số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Số 4543/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại Tờ trình số 604/TTr-SXD ngày 05/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm các phần đơn giá như sau:

- Phần Đơn giá Xây dựng công trình.

- Phần Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình.

- Phần Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

- Phần Đơn giá Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

- Phần Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

- Phần Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

(Kèm theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình)

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm căn cứ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh áp dụng các quy định của Quyết định này để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

Điều 3. Sở Xây dựng tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện thống nhất Bộ Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTDP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Tiến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2022 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  • Số hiệu: 996/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 12/04/2022
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
  • Người ký: Lê Đức Tiến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/04/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản