Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 980/2006/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC VIỆC ĐIỀU CHỈNH HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-TCHQ, SỐ 928/QĐ-TCHQ, SỐ 928/QĐ-TCHQ NGÀY 25/5/2006 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29.6.2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15.12.2005 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15.12.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Xét tình hình thực tế ở Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát Quản lý về Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2006 đối với các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sau đây:

- Quyết định 927/QĐ-TTg ngày 25/05/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu;

- Quyết định 928/QĐ-TTg ngày 25/05/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khau, nhập khẩu tại chỗ;

- Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 25/05/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 980/2006/QĐ-TCHQ điều chỉnh hiệu lực thi hành Quyết định 927/QĐ-TCHQ, Quyết định 928/QĐ-TCHQ và Quyết định 929/QĐ-TCHQ năm 2006 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 980/2006/QĐ-TCHQ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/06/2006
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/06/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản