Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 957/STC-GCS&DN ngày 13 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Chính sách miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt:

a) Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- Các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm cả các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập);

- Các cơ sở thực hiện hoạt động khám, chữa và điều trị bệnh dịch Covid-19.

b) Giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt cho các cá nhân, hộ gia đình có hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (trừ các trường hợp được miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt nêu tại điểm a khoản 1 Điều này).

c) Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các tổ chức nhân đạo: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định giảm giá nước sạch phi sinh hoạt theo quy định.

2. Thời hạn miễn, giảm:

Kỳ hạn 03 tháng: Tháng 4, 5 và 6 năm 2020.

Sau ngày 30/6/2020, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt kịp thời, đúng quy định.

- Sở Tài chính hướng dẫn Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ