Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ - GIÁO DỤC TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2006 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2006/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3563/TTr-KH&ĐT ngày 28/11/2006 về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của UBND tỉnh như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục

Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006

Điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự  nghiệp

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc

2.500

2.500

 

1.000

1.000

 

Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình

 

 

 

1.500

1.500

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
 Huỳnh Tấn Thành