Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh về việc chuyển tiếp kế hoạch nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lớn nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 sang kế hoạch năm 2007;

Căn cứ Công văn số 3722/UBND-TH ngày 21/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị của ngành y tế năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2023/TTr-SKHĐT ngày 23/7/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế, giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007 như biểu mẫu đính kèm. Các hạng mục khác thực hiện theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Huỳnh Tấn Thành

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THUỘC NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT CHUYỂN TIẾP SANGKẾ HOẠCH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

Hạng mục

Kế hoạch 2007 tại Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh

Điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

Tổng số

2.147

2.147

 

2.147

2.147

 

 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh

100

100

 

336

336

 

Thiết bị

- Bệnh viện Đa khoa khu vực phía bắc

1.000

1.000

 

608

608

 

Thiết bị

- Trung tâm Y tế Đức Linh (Bệnh viện Đức Linh)

59

59

 

943

943

 

Thiết bị

- Bệnh viện Hàm Tân (cơ sở tạm)

596

596

 

 

 

 

 

- Trung tâm Y tế dự phòng Hàm Tân

42

42

 

10

10

 

 

- Trung tâm Y tế Bắc Bình

350

350

 

250

250