Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Trưởng ban Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 947/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam được giao tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi là Chỉ thị), BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị với các nội dung sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thời hạn hoàn thành, kết quả công việc.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. Nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện

STT

Nhiệm vụ

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTG ngày 06/01/2015 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hằng năm

2

Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam; trên cơ sở đó cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC

- Thủ trưởng các đơn vị: Pháp chế, Thu, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Sổ - thẻ, Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hằng năm

3

Đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố

Hằng năm

4

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hằng năm

5

Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC. Triển khai vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Trưởng ban Pháp chế;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hằng năm

6

Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam do UBND cấp tỉnh, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đề nghị; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

Hằng năm

7

Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

Xử lý trách nhiệm công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đơn vị bị xử lý nêu trên.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị với tư cách người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng Giám đốc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố;

- Giám đốc BHXH quận, huyện.

 

Hằng năm

8

Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố

Hằng năm

9

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC trong việc khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố. Kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém của Ngành được chỉ ra trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

- Tổng Giám đốc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hằng năm

10

Bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC

- Tổng Giám đốc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hằng năm

11

Xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

- Tổng Giám đốc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hằng năm

12

Nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, triển khai nhân rộng trong phạm vi toàn Ngành; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những mô hình mới, cách làm hay.

Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và BHXH tỉnh, thành phố

Hằng năm

13

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách TTHC trong phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam

Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố

Hằng năm

14

Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong toàn hệ thống ngành BHXH

Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố

Hằng năm

15

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan và BHXH tỉnh, thành phố

Hằng năm

16

Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện

Trưởng ban Pháp chế

Hằng năm

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị tới tất cả công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị theo phân công tại Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 15/01 năm sau) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế).

2. Ban Tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh, thành phố lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo trình lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 947/QĐ-BHXH năm 2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 947/QĐ-BHXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/09/2015
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Nguyễn Thị Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/09/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản