Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1040/SKHĐT-XTĐT ngày 13 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Quan điểm, định hướng, mục tiêu

1. Quan điểm

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng kinh tế biển tại 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: Thành phố Nha Trang, vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong một cách đồng bộ, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU, 09-NQ/TU và 10-NQ/TU ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy;

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư phải trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược, các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành, dự án có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có tính lan toả lớn để thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, đối tác liên quan khác.

- Cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính trong lựa chọn nhà đầu tư đơn giản, nhanh chóng là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, tập trung tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa. Từng bước nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư tỉnh Khánh Hòa so với các tỉnh trong khu vực.

- Khuyến khích huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

2. Định hướng xúc tiến đầu tư

- Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu vốn đầu tư phát triển để đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội của giai đoạn này là rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh rất hạn chế. Do đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực sự khả thi, hiệu quả, và gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên; tiếp nối các chương trình hoạch định từ các năm trước; không xây dựng các hoạt động riêng lẻ mới, không có kết nối tầm nhìn, gây lãng phí cho ngân sách.

- Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường và tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, luôn chuẩn bị, sẵn sàng các phương án khả thi đối phó với các thuận lợi và thách thức từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp dịch chuyển đầu tư sang các nước thứ 3 để tránh hàng rào thuế quan. Ưu tiên sẵn sàng thu hút làn sóng đầu tư từ các Tập đoàn công nghệ đứng đầu các chuỗi sản xuất, các đối tác có công nghệ cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa kỳ, Châu Âu…

- Khuyến khích tham gia hoặc phối hợp tổ chức các chương trình đối ngoại, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư do bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm kết hợp với hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Khuyến khích liên kết, hợp tác với các địa phương, các tổ chức trong nước và nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, trao đổi công nghệ, đào tạo nhân lực.

- Tập trung hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ... và một số nước trong khu vực EU, các nước có quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các công ty đa quốc gia có tiềm lực, kinh nghiệm nhằm tạo sức lan tỏa, khai thác mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối tác rộng lớn.

- Tiếp tục thực hiện định hướng xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực, đối tác đầu tư đã được xác định cho cả thời kỳ 2016-2020; các tiêu chí xây dựng nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư đã được triển khai trong những năm trước. Đặc biệt chú trọng các ngành nghề công nghệ mới như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, kỹ thuật chính xác, công nghiệp sinh học, vật liệu mới thân thiện môi trường để phát triển bền vững các ngành nghề thế mạnh như du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển… Ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế mới, đổi mới sáng tạo; xúc tiến đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường nhằm đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư “tại chỗ”, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn (nhất là thời điểm tình hình thế giới nhiều biến động, bệnh dịch Covid 19 lan rộng), vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, đặc biệt đối với các dự án gắn với giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng…

- Tăng cường công tác thông tin - truyền thông đến với các đối tác, các nhà đầu tư, các cơ quan ngoại giao, thông tấn, báo chí trong và ngoài nước về hình ảnh miền đất, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

- Hoạt động xúc tiến đầu tư phải gắn kết với các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, các hoạt động giao lưu văn hóa sự kiện lớn trong năm.

- Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư: Tiếp tục rà soát cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương.

3. Mục tiêu

- Năm 2020, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị được chọn tổ chức sự kiện Đối ngoại Quốc phòng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, do đó lồng ghép các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại bên lề Hội nghị chương trình này.

- Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, trong đó tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thu hút các dự án thứ cấp vào các ngành, lĩnh vực như: Sản xuất thiết bị năng lượng, thiết bị điện, điện tử, thiết bị gia dụng, thiết bị linh kiện hàng hải, chế biến nông lâm thủy sản; cảng biển, đóng tàu, công nghiệp phụ trợ đóng tàu; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch ưu tiên ứng dụng công nghệ cao nhằm đón đầu cách mạng công nghiêp 4.0.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao, bền vững, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, năng suất cao, cạnh tranh với các khu vực lân cận.

- Ngoài ra, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong và ngoài nước phát triển dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu lao động cho nhà đầu tư.

II. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020

1. Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

- Liên kết chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt thông tin tình hình kinh tế thế giới, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, tập quán,... của các quốc gia, vùng lãnh thổ để phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi thăm và làm việc, ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

- Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh quan hệ của tỉnh với các nước, tập đoàn kinh tế, tài chính quốc tế; tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn viện trợ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, mô hình và kinh nghiệm phát triển của các địa phương trong và ngoài nước; nghiên cứu pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại quốc tế.

- Cử cán bộ tham gia các đoàn công tác của tỉnh, bộ ngành Trung ương hoặc của các doanh nghiệp để tìm kiếm các cơ hội tiếp cận các đối tác tiềm năng trong nước và ngoài nước.

- Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

2. Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Thực hiện thống kê số liệu thu hút đầu tư, số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh để làm cơ sở quản lý và định hướng công tác xúc tiến đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đối ngoại, quy hoạch ngành... trên trang thông tin điện tử bằng nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Nhật, Nga, Hàn...).

- Thường xuyên cập nhật thông tin của tỉnh trên Trang điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương,... phục vụ công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, các tiêu chí xây dựng nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư đã được triển khai trong những năm trước và định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và xây dựng profile chi tiết các dự án kêu gọi đầu tư. Trong đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong, các khu công nghiệp của tỉnh với các dự án công nghiệp lớn, quan trọng có tính động lực (Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải, Khu phát triển công nghiệp Ninh Tịnh, Khu công nghiệp Vạn Thắng, Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, Cụm công nghiệp Dốc Đá Trắng…), tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế như: Điện khí, phụ trợ lọc hóa dầu, vận tải biển, logistic… Chú trọng phát triển các ngành công nghệ vật liệu mới, kỹ thuật số, ICT, sinh học, sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái biển.

4. Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Thường xuyên đổi mới tài liệu xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, định hướng phát triển, các ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh một cách hiệu quả như:

- Brochure giới thiệu tổng quan và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

- Danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

- Clip video giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh (3 vùng trọng điểm của tỉnh).

- Power point giới thiệu về Khánh Hòa phục vụ cho các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tọa đàm kinh tế quốc tế...

5. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

- Lồng ghép Chương trình xúc tiến đầu tư vào chương trình, sự kiện quốc gia, quốc tế… đăng cai tổ chức tại Khánh Hòa.

- Tiếp tục thực hiện chiến dịch Email-marketing sau các hội nghị xúc tiến đầu tư, gửi thư cảm ơn, trả lời các thắc mắc, ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

- Hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh liên kết chặt chẽ với các địa phương khu vực duyên hải miền Trung đảm bảo sự hài hòa, lan tỏa, phát triển liên kết vùng.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến liên vùng, lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa; các buổi tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, cũng như thông qua các chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài.

- Thông qua các tổ chức, hiệp hội đầu tư, thương mại, du lịch nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, công ty tư vấn, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cung cấp thông tin, hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa.

6. Hoạt động đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

- Tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về xúc tiến đầu tư do bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Học tập kinh nghiệm địa phương có chỉ số PCI cao nhằm tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

7. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp mà tỉnh Khánh Hòa đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các địa phương và phía đối tác Nhật Bản.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác khi có yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị dự án, tạo mặt bằng sạch, cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà đầu tư, tích cực giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng về thủ tục đất đai, hỗ trợ nhà đầu tư.

- Tiếp nhận, tổng hợp và chuyển cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết các đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kỹ năng quản trị và môi trường đầu tư, tập quán của một số quốc gia phát triển đến các doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh.

- Tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ít nhất 02 lần/năm nhằm giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

- Vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công trực tuyến của tỉnh đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả và đảm bảo an toàn cho nhân dân và người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp như: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

8. Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại các nước để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài.

- Tăng cường kết nối, hợp tác với các hội, hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam nhằm thông tin về môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư nước ngoài, mời gọi đầu tư theo ngành, lĩnh vực trọng điểm.

- Hỗ trợ các công ty kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong việc xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

III. Giải pháp thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình (những quan tâm, mong muốn…) của các nhà đầu tư Nhật Bản sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại Nha Trang, Khánh Hòa - Nhật Bản vào tháng 9 năm 2018 tại Osaka, Nhật Bản nhằm thu hút nguồn vốn FDI trực tiếp từ Nhật Bản vào Khánh Hòa qua các dự án đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành rà soát cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và địa phương; hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư.

- Thường xuyên đổi mới tài liệu, ấn phẩm, video clip phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư và biên dịch thành nhiều thứ tiếng (Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga...).

- Thống kê số liệu thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo lĩnh vực, đối tác và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở theo quý, 6 tháng, năm.

- Xây dựng kho hình ảnh đẹp, chất lượng cao để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Khánh Hòa và các sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vào giữa năm và cuối năm 2020 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

2. Sở Ngoại vụ

- Thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế được tổ chức tại tỉnh lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh, tiềm năng thế mạnh, cơ chế, chính sách, định hướng thu hút đầu tư, sản phẩm đặc trưng.

- Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt thông tin tình hình kinh tế thế giới, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, tập quán… của các quốc gia, vùng lãnh thổ để tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc, ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Khánh Hòa.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi tìm hiểu, làm việc với các địa phương nước ngoài theo lời mời và kế hoạch đã thống nhất với địa phương bạn để xúc tiến triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư đã ký kết với tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, tiếp tục triển khai việc mở rộng quan hệ kết nghĩa, hợp tác với một số địa phương nước ngoài như: Thành phố Lorient (Pháp), thành phố Agadir (Ma-rốc), thành phố Bunbury (Úc), thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), thành phố Nagoya, thành phố Osaka của (Nhật Bản)…

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội nước ngoài, các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư tiềm năng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa.

3. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phải gắn kết với các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các dự án điện mặt trời đang thực hiện thủ tục và đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong.

- Triển khai thực hiện Đề án Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sau khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

- Tiếp tục hỗ trợ tập đoàn Sumitomo xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 để có thể đưa vào hoạt động đúng tiến độ.

- Định hướng nhóm nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Cụm công nghiệp Dốc Đá Trắng, đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án lớn, có tính động lực như: Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải, Khu phát triển công nghiệp Ninh Tịnh, Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa và các dự án thứ cấp tại Khu công nghiệp Ninh Thủy.

5. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Triển khai thực hiện Chương trình này một cách hiệu quả và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 20 tháng 5) và báo cáo năm (trước ngày 30 tháng 10) về kết quả thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

Thường xuyên thực hiện các tin bài, phóng sự, thước phim quảng bá, hình ảnh, môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, các chính sách mới của tỉnh trên Báo Khánh Hòa, Đài KTV.

7. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cùng với tỉnh tổ chức kêu gọi các dự án thứ cấp tại các hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Báo cáo bằng văn bản về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, tình hình thu hút đầu tư; những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị (nếu có) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng (trước ngày 20 tháng 5) và cả năm (trước ngày 30 tháng 10) để kịp thời giải quyết khó khăn của các đơn vị cũng như phối hợp trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

IV. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng của Chương trình xúc tiến đầu tư.

2. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch trong công tác đối ngoại.

3. Sở Du lịch và Sở Công thương chủ động lồng ghép các hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại với hoạt động xúc tiến đầu tư.

4. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong triển khai thực hiện các hoạt động liên quan khu kinh tế, khu công nghiệp và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này.         

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

7. Các hội, hiệp hội, VCCI Khánh Hòa tăng cường liên doanh, liên kết thu hút đầu tư vào tỉnh.

8. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trong công tác xúc tiến, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

V. Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2020: Chi tiết như Phụ lục đính kèm./.

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Đơn vị thực hiện

Thời gian dự kiến

Nội dung của hoạt động

Kinh phí

(Triệu đồng)

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý II

Đi học hỏi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước

100

BQL KKT Vân Phong

Quý III, IV

20

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên Trang điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa (bao gồm tiếng Việt và tiếng nước ngoài)

20

BQL KKT Vân Phong

Cả năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên Trang điện tử của Ban Quản lý (bao gồm tiếng Việt và tiếng nước ngoài)

20

3

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Kiểm tra hiện trạng thực tế, đo vẽ bản đồ (nếu có) khu vực kêu gọi đầu tư

50

BQL KKT Vân Phong

Cả năm

10

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý I

Biên tập, in ấn, dịch tiếng nước ngoài Brochure; video clip, USB; bản đồ, và các tài liệu khác; mua tác quyền ảnh;...

200

BQL KKT Vân Phong

Quý I

70

5

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi truờng, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Giới thiệu hình ảnh, thông tin của tỉnh trên tạp chí, báo, đài; tham gia hội nghị, hội thảo...

60

BQL KKT Vân Phong

Cả năm

30

6

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Theo giấy mời

Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm

100

BQL KKT Vân Phong

Theo giấy mời

20

7

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư

Sở KH&ĐT

Tháng 5 và tháng 11

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2020 (02 lần)

100

BQL KKT Vân Phong

Hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư liên quan, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp...

10

8

Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Theo giấy mời

Kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư

200

BQL KKT Vân Phong

Theo giấy mời

Phối hợp, tham gia cùng các đoàn công tác của bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh hoặc doanh nghiệp để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước

20

 

Tổng cộng

 

 

 

1.030