Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC THU TIỀN NGÀY CÔNG NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi ) ban hành ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích ban hành ngày 10-11-1988;

- Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UB ngày 22-3-1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Nay điều chỉnh ý 01 (một) Điều II Quyết định số 632/QĐ-UB ngày 22-3-1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng.

Về việc "Huy động ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm" như sau:

Ý một Điều II ghi: "nộp tiền thay ngày công là 6.000 đ/ngày (sáu nghìn đồng)" nay điều chỉnh lại: "...nộp tiền thay ngày công là 4.000đ/ngày (bốn nghìn đồng)".

(Các nội dung khác của Quyết định số 632/QĐ-UB ngày 22-3-1997 vẫn còn mang tính pháp lý thi hành).

Điều II: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều III: Ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, ông Giám đốc các sỏ, ban, ngành, ông Chủ tịch UBND các quận, huyện thành phố Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều III
- Viện KSND TP "để biết"
- VP Thành ủy
- VP HĐND TP
- Như Điều IV QĐ 632/QĐ-UB
- Lưu VT, NC

TM. UBND LÂM THỜI TP ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh