Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2043/2001/QĐ-UB

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH VÀ MỨC THU BẰNG TIỀN THAY CHO MỖI NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích số 15/1999/PL-UBTVQH ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2001/NQ-HĐNDK14 ngày 13 tháng 7 năm 2001 của HĐND tỉnh khoá 14;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân bổ tỷ lệ nguồn lực Nghĩa vụ lao động công ích theo các mức sau:

1- Cấp tỉnh là 10% quỹ ngày công lao động công ích.

2- Cấp huyện được sử dụng tối đa 20% quỹ ngày công lao động công ích. Mức thu cụ thể do HĐND cấp huyện quyết định.

3- Cấp xã được sử dụng quỹ ngày công lao động công ích còn lại, sau khi trừ phần quỹ dành cho cấp tỉnh và cấp huyện.

Việc sử dụng quỹ ngày công lao động công ích của các cấp chính quyền thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 2: Khuyến khích các địa phương sử dụng trực tiếp lao động công ích để xây dựng các công trình phúc lợi. Nếu trường hợp không có điều kiện tham gia lao động trực tiếp thì cho đóng bằng tiền thay cho ngày công lao động công ích theo các khu vực như sau:

1- Các xã, thị trấn miền núi: Mức thu 4.000 đ/ngày công.

2- Các xã, thị trấn đồng bằng: Mức thu 6.000 đ/ngày công.

3- Các xã, phường thuộc thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn: Mức thu 8.000 đ/ngày công.

Cán bộ, công nhân viên chức cư trú ở xã, phường, thị trấn nào thì thực hiện nghĩa vụ lao động công ích theo mức đóng ở địa phương đó.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan; Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ (để thực hiện),
- Bộ LĐ-TBXH (để báo cáo),
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (nt),
- Viện Kiểm sát ND tỉnh,
- Lưu VT + TH.

T/M UBND TỈNH THANH HOÁ
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Đoan