Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HUY ĐỘNG NGÀY CÔNG NGHĨA VỤ CÔNG ÍCH HẰNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích của Hội đồng nhà nước ngày 10-11-1998.

- Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 105/LĐTBXH ngày 15-3-1997.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Hằng năm UBND các quận, huyện căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao ngày công nghĩa vụ công ích, tổ chức huy động công dân thực hiện ngày công nghĩa vụ lao động công ích và thực hiện miễn, tạm hoãn huy động ngày công nghĩa vụ công ích theo quyết định hiện hành.

- Số ngày công huy động nghĩa vụ công ích mỗi công dân trong diện thực hiện là 10 ngày kể cả ngày đi và về.

Điều 2: Công dân được huy động tham gia lao động công ích hằng năm không lao động trực tiếp được, thì nộp tiền thay ngày công là 6.000 đ/ngày công (sáu nghìn đồng).

- UBND các quận, huyện, xã, phường được trích 18% và nộp về thành phố 2% số tiền huy động được (riêng ngày công quốc phòng nộp 2% do BCH Quân sự thành phố quản lý sử dụng).

Số tiền trên được dùng vào việc chi trả cho người trực tiếp đi huy động, mua sổ sách, in ấn tài liệu, biểu mẫu, theo dõi, kiểm tra và sơ tổng kết.

+ Ngoài ngày công huy động cho các công trình quốc phòng, ngày công nghĩa vụ lao động công ích, còn dùng cho thủy lợi, giao thông nông thôn (kể cả làm đường nghĩa trang liệt sĩ). UBND các quận, huyện có kế hoạch cụ thể trình UBND thành phố phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 3: Giao các Sở KHĐT, Sở LĐTBXH cùng BCH quân sự thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể thực hiện việc huy động, thu nộp tiền thay ngày công nghĩa vụ công ích và báo cáo tình hình thực hiện hàng năm cho UBND thành phố.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-1998, các quyết định trước trái với quyết định này không còn hiệu lực.

 

 

TM. UBND LÂM THỜI TP ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh