Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH (IUU) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Kế hoạch số 4701/KH-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BNN-TCTS ngày 13/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong 6 tháng đầu năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1060/TTr-SNN ngày 14/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch kèm theo Quyết định này, các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao có hiệu quả. Định kỳ ngày 15 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển, thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Tổng cục Thủy sản (b/c);
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Báo và Đài PTTH tỉnh;
- Lưu VT, HB, TLe..
TS-4.15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH (IUU) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản và các quy định về khai thác IUU; đặc biệt là các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các hình thức khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Nông Nghiệp và PTNT;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển;

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển

Hoàn thành trước 01/5/2020

3

Tổ chức thực hiện giám sát thủy sản qua cảng, kiểm soát tàu cá ra vào Cảng; Xác nhận, Chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

Các đơn vị liên quan

Hàng ngày

4

Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP.

- Sở Nông Nghiệp và PTNT;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Công An tỉnh

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển

Hàng ngày

5

Tổ chức cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển

Thường xuyên

6

Xây dựng quy trình xử lý thông tin tàu cá mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đối với tàu có chiều dài từ 15m đến 24m.

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

Các đơn vị liên quan

Hoàn thành trước ngày 30/4/2020

7

Tổ chức giám sát tàu cá 24/24 qua hệ thống Giám sát tàu cá. Cập nhật đầy đủ thông tin cơ sở dữ liệu về Quản lý tàu cá.

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

Các đơn vị liên quan

Hàng ngày

8

Xây dựng kế hoạch đón đoàn EC vào tháng 5/2020

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

Các đơn vị liên quan

Trước 30/4/2020

9

Hoàn thiện việc đánh dấu nhận biết tàu cá, sơn biển số tàu theo quy định

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển

Trước ngày 30/4/2020

10

Triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

Sở Ngoại vụ; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Công An tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển;

Năm 2020

11

Thành lập lực lượng Kiểm ngư địa phương trên cơ sở kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuỷ sản

Sở Nông Nghiệp và PTNT;

Sở Nội vụ

Năm 2020

12

Điều tra, xác minh, xử lý thông tin tàu cá mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Công An tỉnh;

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

13

Kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến ở khu vực cửa biển, cửa sông, các cảng cá trên địa bàn tỉnh. Nghiêm cấm tàu cá không đủ điều kiện theo quy định xuất bến đi khai thác thủy sản

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đơn vị liên quan

Hàng ngày

14

Tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo IUU tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU. Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình tàu cá và ngư dân hoạt động trên các vùng biển; Tàu cá vi phạm khai thác IUU; Tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

15

Tăng cường công tác phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép

Công An tỉnh.

BCH Bộ đội Biên Phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

16

Thường xuyên cập nhật, báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh các quy định về chống khai thác IUU của các nước liên quan, các tổ chức nghề cá Quốc tế và khu vực

Sở Ngoại Vụ.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

17

Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá, hệ thống thông tin quản lý tàu cá phục vụ cho công tác chống khai thác IUU.

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các đơn vị liên quan

Trước 15/5/2020

18

Tham mưu, đề xuất kinh phí triển khai công tác chống khai thác IUU trình UBND tỉnh.

Sở Tài Chính

Các đơn vị liên quan

(Sở NN&PTNT tổng hợp đề xuất)

Trước 10/5/2020