Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CÁC TRƯỜNG: ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP, HỮU NGHỊ 80, HỮU NGHỊ T78, PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 49/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trư­ờng Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 839/TTr-SGDĐT ngày 02/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phân bổ chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú các trường: Đại học Lâm nghiệp, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

1. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Đơn vị

Đại học Lâm nghiệp

Hữu nghị 80

Hữu nghị T78

Vùng cao Việt Bắc

Cộng

Chính thức

Dự bị

Đối tượng 1

Đối tượng 2

1

Huyện Chợ Mới

01

 

01

02

01

02

07

2

Huyện Na Rì

01

 

02

03

02

02

10

3

Huyện Chợ Đồn

01

 

01

02

01

01

06

4

Huyện Bạch Thông

 

01

01

01

01

 

04

5

Huyện Ngân Sơn

01

 

01

02

01

01

06

6

Huyện Ba Bể

01

01

02

03

02

02

11

7

Huyện Pác Nặm

01

 

02

02

01

02

08

8

Toàn tỉnh

 

 

 

 

01 dân tộc Kinh

 

01

 

Cộng

06

02

10

15

10

10

53

2. Kế hoạch tuyển sinh: Thực hiện theo Kế hoạch số: 838/KH-SGDĐT ngày 02/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyển sinh các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú triển khai và tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú các trường: Đại học Lâm nghiệp, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc năm học 2014 - 2015 theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân