Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 880/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2, LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH TỪ NĂM HỌC 2021 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019.

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc ban hành quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 761/TTr-SGD&ĐT ngày 20/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm học 2021 - 2022.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đầy đủ Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 kèm theo Quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phòng GD&ĐT các huyện, TP;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
( Kèm theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

TT

Tên sách

Tổng chủ biên

Nhà Xuất bản

1

Toán 2

Hà Huy Khoái - Lê Anh Vinh

Giáo dục Việt Nam

2

Tiếng Việt 2

Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương

Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức 2

Trần Thanh Bình - Đinh Phương Duy

Giáo dục Việt Nam

4

Tự nhiên và Xã hội 2

Mai Sỹ Tuấn - Bùi Phương Nga

Đại học Sư phạm

5

Hoạt động trải nghiệm 2

Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

6

Giáo dục thể chất 2

Nguyễn Duy Quyết - Hồ Đắc Sơn

Giáo dục Việt Nam

7

Mĩ Thuật 2

Nguyễn Xuân Tiên - Nguyễn Thị Nhung

Giáo dục Việt Nam

8

Âm Nhạc 2

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính

Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 2

Hoàng Văn Vân

Giáo dục Việt Nam

10

Tiếng Anh 2 (Phonics-Smart)

Nguyễn Thu Hiền

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

11

Tiếng Anh 2 (English Discovery)

Lưu Thị Kim Nhung

Đại học Sư phạm

12

Tiếng Anh 2 (i- learn Smart Sart )

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
( Kèm theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

TT

Môn

Tên bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Toán

Toán 6 Tập 1+2 (Kết nối tri thức)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2

Ngữ Văn

Ngữ văn 6 Tập 1+2 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

3

Tiếng Anh

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Tiếng Anh 6

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

4

Giáo dục công dân

Giáo dục công dân 6 (Cánh Diều)

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên)

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

5

Khoa học Tự nhiên

Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

6

Lịch sử và Địa Lý

Lịch sử và Địa lí 6 ( Kết nối tri thức)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

7

Tin học

Tin học 6 (Kết nối tri thức)

Nguyễn Chí Công

Giáo dục Việt Nam

8

Công Nghệ

Công nghệ 6 (Cánh diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên)

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

9

Âm nhạc

Âm nhạc 6 (Kết nối tri thức)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

10

Mỹ thuật

Mĩ thuật 6 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

11

Giáo dục Thể chất

Giáo dục thể chất 6 (Kết nối tri thức)

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 (Chân trời sáng tạo)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam