Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-BTTTT ngày 12/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 224/TTr-SVHTTTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 39/KH-SVHTTTTDL ngày 21/5/2021 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về “Tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” (kèm theo Kế hoạch số 39/KH-SVHTTTTDL).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Xuân Thu Vân

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU
SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-SVHTTTTDL

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-BTTTT ngày 12/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030,

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức, hành vi của cộng đồng trong việc sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm phát triển kinh tế hiệu quả; bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo và tái cơ cấu nền kinh tế; thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

- Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu; khuyết khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

- Tuyên truyền về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, địa phương.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung thông tin:

- Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Tuyên truyền về thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; hướng dẫn người dân thực hành tốt về mua sắm xanh, thực hành lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các mô hình thực hành tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực; mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình nuôi trồng bền vững; việc giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; các mô hình kinh tế tuần hoàn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng...

- Kinh nghiệm của các địa phương trong việc thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững.

2. Hình thức truyền thông:

2.1. Truyền thông trên báo chí:

- Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh thông tin, tuyên truyền về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững bằng các tin, bài, các phóng sự, chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp...

- Xác định đây là một trong những nội dung tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, chính xác các nội dung về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

2.2. Truyền thông trên hệ thống thông tin cơ sở:

Truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; thông tin trên các bảng tin công cộng, cụm pano cổ động của địa phương; các băng rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoặc phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở ấp, xã); tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc thi, các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

2.3. Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cung cấp thông tin về chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ năm 2021 đến năm 2030.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 được bố trí hàng năm trong tổng kinh phí phục vụ công tác truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị.

- Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Hướng dẫn các cơ quan báo, đài của tỉnh, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã nâng cao chất lượng các tin, bài tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về sản xuất và tiêu dùng bền vững của địa phương theo quy định.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở lồng ghép nội dung Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư.

- Phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện.

4. Sở Công Thương:

Chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến cung cấp thông tin các cuộc hội nghị hoặc tại giao ban báo chí định kỳ của tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hàng tháng.

5. Các sở, ban, ngành:

Phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề, đưa tin lên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

6. Đề nghị Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu:

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài… tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, thiết thực trong sản xuất và tiêu dùng bền vững; đồng thời phản ánh về các tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Xác định đây là một trong những nội dung tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, chính xác về các nội dung về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong các buổi hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề… của đơn vị.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, cá nhân, hộ gia đình hoặc phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 thường xuyên, liên tục trên các bản tin.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.