Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020);

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch s 24/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn s 444/SGTVT-VP ngày 19 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Nguyên.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Trọng

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL).

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong việc thực hiện công tác TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm.

- Đánh giá tình hình, thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, giải pháp để tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức TDTHPL theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp.

- Công tác TDTHPL trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông phải được thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác TDTHPL.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp có liên quan trong quá trình TDTHPL lĩnh vực trọng tâm.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, lĩnh vực TDTHPL trọng tâm

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Các hoạt động cụ thể

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực TDTHPL trọng tâm

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất trong Quý II/2021.

b) Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông

- Nội dung điều tra, khảo sát: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện Kế hoạch khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian ban hành Kế hoạch: Quý II/2021.

- Thời gian tổ chức khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát: Quý III/2021.

c) Thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông

- Hình thức thực hiện:

+ Thông tin từ kết quả tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.

d) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, kiểm tra thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn quản lý, chấn chỉnh các sai phạm thuộc địa bàn, thẩm quyền quản lý.

3. Chế độ báo cáo

- Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện báo cáo công tác TDTHPL về hành lang an toàn giao thông thuộc trách nhiệm quản lý, gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh công tác TDTHPL trọng tâm; đồng thời, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp vào báo cáo của UBND tỉnh về công tác TDTHPL trên địa bàn tỉnh, gửi cấp Trung ương theo quy định.

- Thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Mốc lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/12/2020 đến ngày 20/11/2021 và thời gian báo cáo gửi về Sở Giao thông vận tải chậm nhất ngày 25/11/2021.

- Nội dung, đề cương, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Phụ lục 02, Mẫu đề cương báo cáo và các bảng biểu kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, các sở ngành có liên quan và UBND cấp huyện:

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này;

- Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và có các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh xem xét.

2. Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ nội dung Kế hoạch này, trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao và căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh:

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch TDTHPL trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý (chậm nhất ngày 30/3/2021).

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện kế hoạch TDTHPL trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Bố trí cán bộ, kinh phí, điều kiện đảm bảo cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

- Kịp thời giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác TDTHPL lĩnh vực trọng tâm.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình TDTHPL lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Giao thông vận tải đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện công tác TDTHPL trọng tâm sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước, quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời trao đổi, phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình TDTHPL lĩnh vực trọng tâm, đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật, đề ra hoặc kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) để xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý./.