Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ CHO CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LÀ CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 754/QĐ-BXD ngày 10/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Phát triển đô thị là Cơ quan lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1. Cục Phát triển đô thị thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc được phân công theo kế hoạch lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Cục Phát triển đô thị sử dụng Ban quản lý dự án Phát triển đô thị là đơn vị trực thuộc Cục Phát triển đô thị để ký kết và quản lý các hợp đồng với các chuyên gia, tổ chức tư vấn được Bộ Xây dựng lựa chọn và thực hiện công tác thanh, quyết toán nguồn kinh phí được giao để tổ chức lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà