Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 143/TTr-CP ngày 14/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 753/QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Minh Nhựt, sinh ngày 10/02/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Raveien 189C, Leilighet: C402, 3184 Borre

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 485 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 30/11/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Farmannsveien 24, 3111 Tønberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 128/16B Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thị Mai Thảo, sinh ngày 21/8/1985 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Nordtjønnveien 17A, 4620 Kristiansand

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 106 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Kevin, sinh ngày 24/9/2012 tại Na Uy

Hiện trú tại: Nordtjønnveien 17A, 4620 Kristiansand.

Giới tính: Nam