Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN VÀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận bộ tiêu chí đánh giá và phê duyệt 12 sản phẩm đặc thù tỉnh giai đoạn 2018-2020 và sản phẩm tiềm năng hướng đến sản phẩm đặc thù;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1058/SNNPTNT-KHCN ngày 10/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận, làm căn cứ để xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, cụ thể:

1. Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận, gồm 6 tiêu chí, chia theo 03 nhóm:

a) Nhóm tiêu chí về kinh tế (03 tiêu chí) gồm: (1) Quy mô sản xuất, giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. (2) Có lợi thế về sản xuất, lợi thế về cạnh tranh trên thị trường, khả năng mang lại giá trị gia tăng cao. (3) Có tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng qui hoạch phát triển sản xuất của ngành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

b) Tiêu chí về xã hội (02 tiêu chí) gồm: (1) Có nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia. (2) Có khả năng thu hút đầu tư liên kết sản xuất để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, thu hút lực lượng lao động, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo.

c) Tiêu chí về môi trường (01 tiêu chí): An toàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận (06 sản phm), bao gồm:

- Cây ăn quả: Nho, Táo;

- Rau, củ quả: Măng tây xanh;

- Chăn nuôi: Cừu, Dê;

- Thủy sản: Tôm giống (tôm Sú và tôm Thẻ chân trắng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, Khối NCTH;
- Lưu: VT, QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam