Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 1757/QĐ- UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 62/TTr-SNN ngày 19/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020”.

Điều 2. Các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết và bố trí nguồn nhân lực thực hiện Chương trình. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y Tế, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, NN&MT;
- Lưu: VT, NN&MT(Đg-8b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 07/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, cụ thể hóa Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, làm cơ sở cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai Chương trình OCOP trong năm 2020 sát với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn của Chương trình OCOP.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý về Chương trình OCOP cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp (tỉnh, huyện, xã) và chủ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP trên phạm vi toàn tỉnh.

- Củng cố, hoàn thiện các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trong giai đoạn 2019-2020, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có lợi thế để đạt tiêu chuẩn OCOP, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, xây dựng và quản lý có hiệu quả nhãn hiệu hàng hóa.

2. Yêu cầu:

Các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Chương trình; chủ động, quyết tâm và phối hợp thường xuyên, thống nhất giữa các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. Coi đây là Chương trình phát triển kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

II. Mục tiêu

1. Công nhận/chứng nhận 10-12 sản phẩm 3-4 sao cấp tỉnh, tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, phát triển và củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP gắn với xây dựng 02 chuỗi giá trị và phát triển 3 -5 chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực giai đoạn tiếp theo, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với Tổ hợp tác, Hợp tác xã và Doanh nghiệp… phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1-2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo Chương trình OCOP.

2. Có ít nhất 10-15 tổ chức kinh tế mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương tham gia Chương trình OCOP trong năm 2020 dưới dạng Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Doanh nghiệp…(mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 01 tổ chức).

3. Đào tạo, tập huấn 100% cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP (tỉnh, huyện, xã), cán bộ các tổ chức liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện và lãnh đạo các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

III. Nội dung:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Chương trình:

- Tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai, nội dung của Chương trình. Các cơ chế chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế cộng đồng, các mô hình điển hình, sản phẩm tiêu biểu về triển khai Chương trình, phát triển sản phẩm và đặc biệt là đề xuất ý tưởng sản phẩm, khởi đầu chu trình thực hiện Chương trình của cộng đồng.

- Các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia phổ biến, quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP, nguyên tắc và chu trình OCOP thường niên, đưa Chương trình OCOP vào Nghị quyết, Chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp để chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên.

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền dưới dạng Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, Diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các hoạt động tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, các trang thông tin điện tử ở các cấp, mạng xã hội về Chương trình OCOP.

- Đơn vị thực hiện:

+ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở, ngành liên quan: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,... Quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lồng ghép hoạt động của cơ quan, đơn vị để thực hiện tuyên truyền về Chương trình OCOP.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung, hoạt động của Chương trình OCOP tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I đến Quý IV/2020.

2. Kiện toàn, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình OCOP:

2.1. Bộ máy triển khai thực hiện ở các cấp:

- Cấp tỉnh: Thành lập Tổ OCOP chuyên trách thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan tham mưu thành lập Tổ giúp việc thực hiện Chương trình OCOP, về nhân sự trước mắt biệt phái một số cán bộ từ các đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện Chương trình, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép và giao nhiệm kiêm nhiệm cho các thành viên thuộc nhiệm vụ được giao của đơn vị.

- Cấp huyện: Bổ sung nhiệm vụ đối với Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, bố trí cán bộ chuyên trách cấp huyện để thực hiện Chương trình, ban hành quy chế hoạt động. Cơ quan thường trực là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế.

- Cấp xã: Bổ sung nhiệm vụ Chương trình OCOP cho Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã. Bố trí cán bộ tham mưu, tổ chức thực hiện trên địa bàn.

2.2. Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP:

- Cấp tỉnh: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm.

- Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm.

3. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình OCOP các cấp (tỉnh, huyện, xã):

- Đối tượng: Cán bộ quản lý nhà nước các cấp được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), bao gồm: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo (hoặc Chuyên viên) các Phòng, ban chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn.

- Nội dung tập huấn: Quy trình triển khai Chu trình OCOP thường niên, các khái niệm cơ bản về Chương trình OCOP, mục tiêu và nội dung cơ bản của Chương trình OCOP, hệ thống tổ chức OCOP và nhân sự (cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và KPIs), Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg , ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản hướng dẫn liên quan đến hồ sơ xếp hạng sản phẩm OCOP, các quy định về kiểm soát chất lượng nông lâm sản liên quan đến đánh giá sản phẩm OCOP. Truy xuất nguồn gốc trong phát triển sản phẩm OCOP, công tác quản lý và triển khai Chương trình, hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP,...).

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và các đơn vị đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý III/2020.

4. Học tập kinh nghiệm về Chương trình OCOP:

- Nội dung: Tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại các tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý III/2020.

5. Triển khai thực hiện Chu trình OCOP năm 2020:

5.1. Tổ chức đăng ký sản phẩm, tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường, thị trấn:

- Nội dung: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức kinh tế, hộ có đăng ký kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình.

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý I đến Quý III/2020.

5.2. Tổ chức lựa chọn ý tưởng sản phẩm:

- Nội dung: Cơ quan thường trực OCOP cấp huyện tiếp nhận phiếu đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình năm 2020 của các tổ chức kinh tế, xem xét, hướng dẫn, hoàn thiện, tổ chức đánh giá, lựa chọn các phiếu/sản phẩm khả thi để triển khai thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

5.3. Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức kinh tế:

a) Tập huấn cho các tổ chức về xây dựng ý tưởng kinh doanh (Phương án kinh doanh)

- Nội dung: Tổ chức tập huấn cho các tổ chức kinh tế có sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình năm 2020 về cách thức xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, kiến thức về thị trường và Makerting sản phẩm hàng hóa và sản phẩm OCOP, phương án kinh doanh, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung sản xuất kinh doanh,...

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV/2020.

b) Tập huấn phát triển sản phẩm:

- Nội dung: Tập huấn cho các tổ chức kinh tế về thực hiện phân tích thị trường, cung cầu sản phẩm, phân tích điểm mạnh, điểm yếu về sản phẩm, đánh giá rủi ro trong phát triển và thương mại hóa sản phẩm; xây dựng chiến lược phát triển và thương mại hóa sản phẩm, phương pháp, kiến thức thiết kế, hoàn thiện bao bì, nhãn hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng câu chuyện sản phẩm, kết nối thị trường, kết nối với các nhà cung ứng đầu vào.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III đến Quý IV/2020.

5.4. Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm:

a) Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện:

- Nội dung: Các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức tham gia Chương trình nộp hồ sơ đánh giá xếp hạng sản phẩm (ban hành Kế hoạch, thành lập Hội đồng, quy chế đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện)

- Sản phẩm đánh giá: các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình bao gồm các sản phẩm đã có và các sản phẩm đăng ký mới tham gia trong năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Đợt 1 xong trước ngày 30/4, đợt 2 xong trước ngày 30/10/2020.

b) Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh:

- Nội dung: Trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố đối với các sản phẩm đạt 3 sao trở lên, căn cứ Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Chính phủ (Công nhận và trao giấy chứng nhận) cho các tổ chức cá nhân đạt từ 3 sao trở lên và đề xuất các sản phẩm đạt điểm tiềm năng 5 sao tham gia kỳ đánh giá, công nhận ở cấp Quốc gia (nếu có).

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Đợt 1 xong trước ngày 30/6, đợt 2 xong trước ngày 30/11/2020.

5.5. Xúc tiến thương mại:

- Tổ chức quảng bá, tiếp thị sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức, tập trung thực hiện xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao.

- Tổ chức tham gia thường niên các kỳ xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm sản phẩm OCOP cấp quốc gia và cấp tỉnh.

- Chú trọng phát triển hình thức thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

- Xây dựng hệ thống trung tâm, điểm bán hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các khu vực đông dân cư, khu vực phát triển du lịch, các trung tâm thương mại.

- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, Hợp tác xã, cộng đồng quảng bá và tiếp thị sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm trưng bày và giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

- Khảo sát thực trạng hệ thống hỗ trợ xúc tiến và quảng bá sản phẩm, điều tra hiện trạng hệ thống xúc tiến thương mại bán hàng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu định hướng quy hoạch xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại cấp tỉnh và cấp huyện, các điểm du lịch, gian hàng tại các chợ, điểm bán hàng tại các khách sạn, nhà hàng,... (theo Quyết định số 920/QĐ- BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương).

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III đến Quý IV/2020.

6. Hội nghị tổng kết, đánh giá Đề án giai đoạn 2018-2020 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025:

6.1. Hội nghị tổng kết, đánh giá Đề án giai đoạn 2018-2020:

- Nội dung: Xây dựng hướng dẫn đánh giá tổng kết Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 (tổng kết từ cấp huyện trở lên).

+ Xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện:

+ Cấp huyện: Tổng kết xong trước tháng 10/2020.

+ Cấp tỉnh: Tổng kết xong trước tháng 11/2020.

6.2. Xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021- 2025:

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả đã đạt được của Chương trình giai đoạn 2018-2020, căn cứ các chỉ tiêu nhiệm vụ Đề án, xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

IV. Kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và các nguồn vốn lồng ghép khác của Trung ương và địa phương.

V. Phân công nhiệm vụ:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì triển khai các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, như: Nghị định số 98/2018/NĐ-CP , ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 03/2019/NQHĐND, ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh…. Chủ động lồng ghép một số chính sách khác để hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khác được giao tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND , ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí đánh giá, tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các tổ chức cá nhân kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Chương trình OCOP thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, huy động nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ hỗ trợ thực hiện Chương trình.

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các phòng chuyên môn triển khai Đề án Chương trình OCOP ở địa phương, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát và phát hiện xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong nông lâm sản thủy sản của các tổ chức kinh tế sản xuất được chứng nhận sản phẩm OCOP ở các huyện, thị xã, thành phố.

+ Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí, phân bổ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các địa phương để triển khai thực hiện Chương trình.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đánh giá, tổng kết thực hiện Đề án Chương trình.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết Chương trình gia đoạn 2018-2020, tổng kết Chương trình cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành quan liên quan đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về quản lý hệ thống phân phối hàng hóa, các trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ sản phẩm OCOP tại điểm giới thiệu, bán hàng, các trạm, điểm dừng nghỉ trên các tuyến giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục tự công bố đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý theo Nghị định số 15/2018/NĐCP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP lưu thông trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về quản lý nhãn hiệu OCOP theo quy định.

- Thực hiện hướng dẫn xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…tại các hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo Quyết định số 920/QĐ-BCT , ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương. Tổ chức các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

- Lồng ghép các hoạt động của ngành gắn với việc thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh (hỗ trợ máy móc thiết bị, hỗ trợ thiết kế bao bì sản phẩm...).

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND , ngày 07/5/2019 về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phát triển sản phẩm thuộc Chương trình. Bố trí sử dụng nguồn vốn khoa học và công nghệ hàng năm hỗ trợ các tổ chức kinh tế nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và phát triển sản phẩm OCOP.

- Hướng dẫn các tổ chức kinh tế đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP để bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

- Hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện xây dựng, quản lý nhãn hiệu, mẫu mã, bao bì sản phẩm hàng hóa, đăng ký bảo hộ, sở hữu trí tuệ nhãn hiệu sản phẩm.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức kinh tế sản xuất các sản phẩm OCOP đảm bảo theo tiêu chuẩn của ngành và có biện pháp xử lý theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giới thiệu, phổ biến những ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến… lồng ghép các hoạt động của ngành với việc sản xuất và phát triển các sản phẩm của Chương trình.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan thực hiện các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

4. Sở Y tế:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND , ngày 07/5/2019 về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm, thực hiện quản lý các sản phẩm thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

- Lồng ghép các các hoạt động của ngành với sản xuất và phát triển các sản phẩm của Chương trình.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan thực hiện các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND , ngày 07/5/2019 về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Chủ trì, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, quảng bá các sản phẩm dịch vụ gắn với du lịch nông thôn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các vùng, miền, hỗ trợ các địa phương phát triển các địa điểm Văn hóa du lịch.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan tham gia các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP. Hỗ trợ, khuyến khích các sản phẩm trong chương trình OCOP theo chức năng nhiệm vụ.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Rà soát xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND , ngày 07/5/2019 về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn công tác đào tạo nghề phục vụ phát triển Chương trình OCOP của tỉnh.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND , ngày 07/5/2019 về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Phối hợp với các địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan thực hiện các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan mở các chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP, đồng thời thường xuyên cập nhật, đưa tin, bài về triển khai Chương trình OCOP, các hội nghị, hội thảo, các gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình OCOP.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

9. Các Sở, ngành khác có liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện lồng ghép các hoạt động để phục vụ việc tổ chức thực hiện Chương trình góp phần sản xuất các sản 9 phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương góp phần nâng cao thu nhập cho các tổ chức kinh tế và người dân trên địa bàn.

10. Các tổ chức đoàn thể: Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Chương trình chủ động tổ chức các hoạt động tham gia vào chuỗi hình thành trong quá trình thực hiện Chương trình, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; đồng thời, chủ động lồng ghép các nhiệm vụ của đơn vị hỗ trợ các hộ sản xuất, Tổ hợp tác tham gia OCOP hình thành và phát triển Hợp tác xã, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các Hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết năm, phân công nhiệm vụ cụ thể nội dung Chương trình cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố để tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình OCOP theo Đề án.

- Triển khai các bước trong Chu trình OCOP theo hướng dẫn của các cơ quan cấp tỉnh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế, có nguồn gốc của địa phương và phát triển dịch vụ du lịch ở nông thôn. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, mở rộng quy mô, số lượng các điểm bán hàng OCOP tại chợ, Trung tâm huyện.

- Chủ động bố trí ngân sách lồng ghép các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn khoa học và công nghệ, khuyến công, khuyến nông, ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn khác để triển khai thực hiện Chương trình OCOP. Phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố thực hiện được từ 01- 03 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

- Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp huyện tại mỗi kỳ đánh giá thường niên để chọn, đề xuất sản phẩm thi đánh giá và phân hạng cấp tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, kết quả triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực thực hiện Chương trình OCOP cấp tỉnh.

- Chỉ đạo tổng kết Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

12. Các tổ chức kinh tế:

- Tổ chức sản xuất các sản phẩm OCOP gắn với trồng và chế biến nguyên liệu theo chuỗi giá trị đảm bảo tiêu thụ được nhiều sản phẩm nông nghiệp cho các thành viên, tổ chức kinh tế và nhân dân trong vùng, các dịch vụ có lợi thế theo chuỗi giá trị, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo.

- Huy động nguồn lực của đơn vị để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng (máy móc thiết bị, nhà xưởng,...) có đủ năng lực sản xuất các sản phẩm 10 OCOP ở quy mô trung bình trở lên. Nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu các tiêu chí sản phẩm OCOP.

- Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm OCOP, chủ động các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức (hệ thống đại lý phân phối, thương mại điện tử, tham gia hội chợ, xây dựng các điểm bán hàng,...) để tiêu thụ sản phẩm của đơn vị.

- Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, chế biến các sản phẩm OCOP theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới để tham gia Chương trình OCOP năm 2020.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.