Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊ
N HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 Của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa thiên huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2646/SGDĐT-VP ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa thiên huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh)

1. Thủ tục: Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng GDCN-TX Sở GD&ĐT (Chuyên viên Nguyễn Văn Nghiệm)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

40 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng GDCN-TX (Cao Đăng Ngọc Phượng), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

20 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

2. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng TCCB Sở GD&ĐT (Chuyên viên Phan Thanh Tuân)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

40 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng TCCB (Đoàn Minh Thắng), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

20 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

3. Thủ tục: Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng TCCB Sở GD&ĐT (Chuyên viên Phan Thanh Tuân)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

40 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng TCCB (Đoàn Minh Thắng), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

20 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

4. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, tham tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng GDCN-TX Sở GD&ĐT (Chuyên viên Nguyễn Văn Nghiệm)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

24 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng GDCN-TX (Đoàn Minh Thắng), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

12 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

5. Thủ tục: Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng KHTC Sở GD&ĐT (Chuyên viên Trương Thị Hà Thu)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

84 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng KHTC (Trần Duy Hân), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

40 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GĐ&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

240 giờ làm việc

6. Thủ tục: Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng GDCN-TX Sở GD&ĐT (Chuyên viên Nguyễn Văn Lưu)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

40 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng GDCN-TX (Cao Đăng Ngọc Phượng), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

20 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

7. Thủ tục: Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng GDTrH Sở GD&ĐT (Chuyên viên Mai Anh Ngọc)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

56 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng GDTrH (Tôn Thất Viễn Tương), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

20 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

200 giờ làm việc

8. Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

- Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng GDTrH Sở GD&ĐT (Chuyên viên Nguyễn Ngọc Chương)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

240 phút làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng GDTrH (Tôn Thất Viễn Tương), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

120 phút làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

16 giờ làm việc

9. Thủ tục: Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng GDTrH Sở GD&ĐT (Chuyên viên Nguyễn Ngọc Chương)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

12 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng GDTrH (Tôn Thất Viễn Tương), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

4 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

10. Thủ tục: Phê duyệt liên kết giáo dục

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng GDCN-TX Sở GD&ĐT (Chuyên viên Nguyễn Văn Nghiêm)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

100 làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng GDCN-TX (Cao Đăng Ngọc Phượng), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

24 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

320 giờ làm việc

11. Thủ tục: Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

10 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng KT-KĐCLGD Sở GD&ĐT (Chuyên viên Phạm Văn lành)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

40 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng KT- KĐCLGD (Nguyễn Thanh Trung), Sở GĐ&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

20 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GĐ&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GĐ&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyên về đơn vị để lưu trữ theo quy định

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

12. Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

- Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sa theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

10 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng KT-KĐCLGD Sở GĐ&ĐT (Chuyên viên Phạm Văn lành)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

160 phút làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

10 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

10 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng KT- KĐCLGD (Nguyễn Thanh Trung), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

30 phút làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

30 phút làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

10 phút làm việc

Bước 8: Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu thực hiện quy trình liên thông lên UBND tỉnh; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

10 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

 

8 giờ làm việc

13. Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình giải quyết theo phương thức “4 tại chỗ”:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức

30 phút làm việc

Bước 2: Số hóa hồ sơ

Bộ phận HC-TC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

60 phút làm việc

Bước 3: Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 4: Trao đổi, góp ý

Phòng KT-KĐCLGD Sở GD&ĐT (Chuyên viên Phạm Văn lành)

Trao đổi, góp ý về chuyên môn

12 giờ làm việc

Bước 5: Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trên môi trường mạng.

30 phút làm việc

Bước 6: Phê duyệt/ Trình phê duyệt

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Ký số, chuyển dự thảo trên môi trường mạng đến phòng, ban chuyên môn phụ trách để trình

30 phút làm việc

Bước 6(6.1): Trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng KT- KĐCLGD (Nguyễn Thanh Trung), Sở GD&ĐT

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình phê duyệt

4 giờ làm việc

Bước 6(6.2): Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

1 giờ làm việc

Bước 7: Ban hành

Văn thư Sở GD&ĐT

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết

30 phút làm việc

…………………..