Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 /7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2019 của Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng năm 2020.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Ban Chỉ đạo 896;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTT).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI HẠN

QUAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

I

Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Hoàn thành kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quý IV/2020

- Chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hợp: Cục GĐ, Cục HĐXD, Cục QLN.

Triển khai kết nối giữa các hệ thống, các cơ sở dữ liệu.

2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quý IV/2020

- Chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng.

II

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng {thực hiện theo Mục V Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng)

III

Hoạt động khác

1

Dự các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo, tổng kết liên quan đến thực hiện Đe án 896.

Năm 2020

Bộ Xây dựng (Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin) phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an

Các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo.

2

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ.

- Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 -2020.

Năm 2020

- Chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Văn bản đôn đốc.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ.