Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Quyết định số 896);

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896;

Xét đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 tại Công văn số 466/VPBCĐ-QLHC ngày 14 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban;

2. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;

6. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên;

8. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

9. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

10. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

11. Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

12. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

14. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên;

15. Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên;

16. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;

17. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thành viên.

Điều 2. Phê duyệt danh sách Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng;

2. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Thường trực;

3. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chánh Văn phòng;

4. Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng;

5. Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng;

6. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Phó Chánh Văn phòng;

7. Ông Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 785/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo 896, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình