Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/2006/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 249/TTr-SNV ngày 23/12/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình, thuộc Sở Y tế (sau đây gọi tắt là trung tâm);

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; có trụ sở tại thị xã Ninh Bình.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Chức năng:

- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình, thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh.

- Là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm của tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế để quy định cụ thể.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo của Trung tâm gồm có: Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Y tế về mọi hoạt động của Trung tâm.

Phó giám đốc Trung tâm được Giám đốc phân công một số nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách với Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm theo quy định hiện hành của pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức hành chính;

- Phòng Kế hoạch tài chính.

3. Các Khoa chuyên môn:

- Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng;

- Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI;

- Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

- Khoa Xét nghiệm.

Điều 4. Biên chế, kinh phí hoạt động của Trung tâm

1. Biên chế:

Chỉ tiêu biên chế của Trung tâm do UBND tỉnh giao hàng năm.

Năm 2006 Trung tâm được giao là 05 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế (trong đó chuyển 01 chỉ tiêu từ Văn phòng phòng chống HIV/AIDS của tỉnh về Trung tâm và giao mới 04 chỉ tiêu).

Việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm:

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên được thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

- Các nguồn kinh phí của Trung tâm:

+ Ngân sách sự nghiệp y tế;

+ Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

+ Thu phí theo quy định của pháp luật;

+ Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Hàng năm, Trung tâm có trách nhiệm xây dựng dự toán thu - chi tài chính báo cáo Giám đốc Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng