Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3536/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Thông báo số 278-TB/TU ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 877/TTr-SYT ngày 22 tháng 5 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 309/TTr-SNV ngày 24 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Ninh Thuận.

1. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

2. Trung tâm tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Trung tâm hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3536/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận

  • Số hiệu: 3536/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Người ký: Hoàng Thị Út Lan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản