Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH, TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị, về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 36/2004/QÐ-TTg ngày 17/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV , ngày 12/4/2005 của Liên bộ: Y tế- Nội vụ, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 25/2005/QÐ-BYT, ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Sở Y tế và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 134/TTr-SNV, ngày 17/11/2005,

QUYẾT ÐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; đồng thời là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Ninh; chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm: Ðặt tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và kinh phí hoạt động của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh:

1, Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.1, Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở dịa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hoặc để Giám đốc Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

1.2, Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống HIV/AIDS;

- Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, diều trị HIV/AIDS, phòng, chống nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

- Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

- Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức; chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2, Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

- Các khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

3, Biên chế và định mức lao động:

Biên chế và định mức lao động của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4, Kinh phí hoạt động:

- Ngân sách sự nghiệp y tế;

- Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

- Thu phí theo quy định của pháp luật;

- Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3: Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng qui chế làm việc; quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ truởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Ngọ