Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN DÁN TEM HÀNG NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI 16 MẶT HÀNG NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6889/VPCP-KTTH ngày 22/11/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc dán tem đối với hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Thương mại, Bộ Công an;

Nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện cải cách hành chính trong quản lý kinh doanh hàng hoá nhập khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá nhập khẩu;

Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Kể từ ngày 1/9/2007, không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu được quy định tại Thông tư liên tịch số 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 1/11/1997; Thông tư liên tịch số 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 16/3/1998; Thông tư liên tịch số 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 1/9/1998; Thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 5/5/1999 của liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu dưới đây:

1.Xe đạp nguyên chiếc.

2.Quạt điện các loại.

3.Máy thu hình nguyên chiếc (cũ và mới).

4.Đầu Video nguyên chiếc (cũ và mới).

5.Tủ lạnh nguyên chiếc dùng trong gia đình.

6.Máy điều hoà không khí loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường hoạt động độc lập (cũ và mới).

7.Động cơ nổ (cũ và mới).

8.Sứ vệ sinh (bệ xí).

9.Sứ vệ sinh (chậu rửa).

10.Gạch ốp lát các loại nguyên bao bì (bao gồm cả gạch ốp tường và gạch lát nền).

11.Máy bơm nước các loại.

12.Bếp ga các loại.

13.Nồi cơm điện các loại.

14.Khung xe đạp.

15.Phích và ruột phích nóng, lạnh các loại.

16.Động cơ nổ cùng với máy công tác thành máy hoàn chỉnh, đồng bộ.

Riêng đối với rượu chai (bao gồm cả hũ, bình) nhập khẩu vẫn thực hiện dán tem theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2007.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  

- Như trên;
- Văn phòng trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cơ quan trung uơng của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộcBộ;
- Website Chính phủ,
- website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS 2b).Hà

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 Trương Chí Trung