Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2010-2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 935/STC-QLNS ngày 29/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ sung kinh phí hoạt động cho Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020, như sau:

1. Tổng số kinh phí: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

2. Nguồn kinh phí: Tại biểu số 7, phần A, mục II, điểm 15 “Chi khác còn lại”, Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.

Điều 2. Giao Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020 tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng