Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2006/QĐ-UBND

Vinh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ, THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 26//2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 09/TTLT-BLĐTBXH -BNV ngày 9/6/2004 của Bộ Lao động TB &XH, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 620/LĐTBXH -NCC ngày 16 tháng 6 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công quản lý thực hiện các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng, như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm:

a. Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, xem xét hồ sơ do UBND huyện, thành, thị xã (Phòng Nội vụ - LĐTBXH) và các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chuyển đến theo quy định của Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Pháp luật để quyết định chế độ cho các đối tượng:
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;

- Liệt sĩ và gia đình (thân nhân) Liệt sĩ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Bệnh binh;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

- Trợ cấp tuất cho thân nhân chủ yếu của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động 61% trở lên khi chết.

b. Sau khi quyết định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định này thì chuyển 01 bộ hồ sơ hoặc 01 bản trích lục hồ sơ của đối tượng cho UBND huyện, thành, thị xã (Phòng Nội vụ - LĐTBXH) để quản lý và thực hiện chế độ cho các đối tượng hưởng.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm:

a. Xem xét và ký quyết định chế độ chính sách đối với các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

b. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Phân cấp quản lý thực hiện các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng:

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị có trách nhiệm:

a. Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, xem xét hồ sơ do UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan quản lý đối tượng chuyển đến theo quy định của Nghị đinh 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Pháp luật và các quy định của quyết định này; Trên cơ sở đó lập danh sách báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và quyết định cho đối tượng hưởng trợ cấp gồm các loại đối tượng và hồ sơ sau:

- Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học;

- Trợ cấp 1 lần, chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tiền mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế được tặng thưởng Huân chương, Huy chương; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Cắt giảm trợ cấp, phụ cấp khi người có công với cách mạng và thân nhân của họ chết, hết tuổi hưởng hoặc lý do khác theo quy định của chính sách; Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần cho đối tượng theo quy định chính sách, đối với người thân của người có công với cách mạng bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp của người có công hưởng trước khi chết;

- Xem xét và giải quyết chế độ trang cấp và dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng Người có công với cách mạng theo quy định;

- Trợ cấp ưu đãi về giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu tiên theo quy định;

- Hỗ trợ tiền cho thân nhân Liệt sĩ đi thăm viếng mộ Liệt sĩ theo quy định chính sách hiện hành.

b. Quản lý hồ sơ người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại đã được xét hưởng trợ cấp 1 lần; Hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; Hồ sơ trợ cấp ưu đãi về giáo dục; Hồ sơ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định này và hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân cấp quản lý để theo dõi và thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị xã (gọi tắt là cấp huyện) chịu trách nhiệm:

a. Xem xét và ký quyết định chế độ chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

b. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, đồng thời:

- Ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

- Ký hợp đồng với Trung tâm Phục hồi chức năng và chỉnh hình Vinh để thực hiện đo khám làm dụng cụ chỉnh hình và vật lý trị liệu cho đối tượng người có công với cách mạng;

- Thực hiện việc thu, quản lý, sử dụng đúng mục đích quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và động viên các nguồn lực để làm mới, sửa chữa và quản lý nhà tình nghĩa, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm ghi tên liệt sĩ và mộ liệt sĩ tại nghĩa trang họ tộc và gia đình quản lý;

- Chỉ đạo các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành, thị xã xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng;

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra các xã, phường, thị trấn về công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo thẩm quyền quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 64/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý, thực hiện một số chính sách, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 4.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này;

2. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

3. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì UBND các huyện, thành, thị và các ngành liên quan báo cáo về Sở Lao động - TB&XH để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết . /.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky