Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 680/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 680/2001/QĐ-TCBĐ NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 519/2001/QĐ-TCBĐ NGÀY 28/6/2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG (PSTN)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/TTLT ngày 24/05/1997 của Tổng cục Bưu điện, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cấp phép việc kết nối, cung cấp và sử dụng Internet ở Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 679/1997/QĐ-TCBĐ ngày 14/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Thể lệ dịch vụ Internet;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn tại Công văn số 396/CV-SPT ngày 23/07/2001 về việc xin ý kiến điều chỉnh giá truy nhập Internet vào giờ ban đêm, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 3963/GC-TT ngày 1/8/2001 về việc giải trình cước truy nhập Internet của Tổng công ty;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28/06/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) như sau:

Cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng:

(Đơn vị tính: đồng/phút)

1

2

3

Từ sau 07 giờ đến 19 giờ trong ngày (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Từ sau 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày và từ sau 07 giờ đến 19 giờ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Các thời gian còn lại (từ sau 0 giờ đến 07 giờ trong ngày và từ sau 19 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau đối với các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

210

150

130

- Các ISP được giảm cước quy định tại cột 3 bảng cước trên để khuyến khích người sử dụng. Mức giảm trong khoảng từ 0 đến 30 đồng/phút (cước thu khách hàng sau khi giảm không được thấp hơn 100 đồng/phút)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2001 và thay thế Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 519/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28/06/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành bảng cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN).

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)