Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Chánh thanh ưa, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra:

a) Tại Thanh tra

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Long Đất.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp: Vùng 1: Lạng Sơn; Vùng 2: Hải Phòng, Ninh Bình; Vùng 3: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Gia Lai; Vùng 4: Tiền Giang, Bạc Liêu.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Miền Trung - CTCP và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Thanh Hóa;

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 09 doanh nghiệp.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Nghệ An.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và thành phố Cần Thơ.

b) Tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Thanh tra việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng tại 15 trường đại học trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An và Hải Dương.

c) Tại Cục Quản lý lao động ngoài nước

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 10 doanh nghiệp.

(Danh sách các đơn vị/doanh nghiệp điền chỉnh giảm theo Phụ lục 01 kèm theo).

2. Điều chỉnh tăng các cuộc thanh tra tại Thanh tra:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An do Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An (nay là Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An) làm Chủ đầu tư.

- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 10 công trình xây dựng.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Đồng Nai, Hưng Yên và Lâm Đồng.

(Danh sách các đơn vị/doanh nghiệp điều chỉnh tăng theo Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA
(Kèm theo Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên đơn vị/doanh nghiệp

Địa chỉ

A

Tại Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

I

Lĩnh vực thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Long Đất

II

Thanh tra vùng: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp

1

Vùng 1: Lạng Sơn

2

Vùng 2: Hải Phòng, Ninh Bình

3

Vùng 3: Đắk Lắk; Đà Nẵng, Gia Lai

4

Vùng 4: Tiền Giang, Bạc Liêu

III

Lĩnh vực chính sách lao động: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

IV

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Miền Trung - CTCP và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

V

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Thanh Hóa

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Sở LĐTBXH, cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa

VI

Lĩnh vực trẻ em và xã hội

1

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

2

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và thành phố Cần Thơ

VII

Lĩnh vực chính sách người có công: Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Nghệ An

VIII

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 09 doanh nghiệp

1

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quận 1

71 C Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Mai Linh

64 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn

35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

4

Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế SOVILACO

Số 01 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH Ánh Thái Dương

2893 Quốc lộ 1 A, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Công ty TNHH Cung ứng lao động Mekong

Số 63A Bờ Bao Tân Thắng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn

Số 298 A đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải TRACIMEXCO

Số 36 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH Nhật Huy Khang

781/A39 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

B

Tại Cục Quản lý lao động ngoài nước: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 10 doanh nghiệp

1

Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản 2 Quảng Ninh (AQUAPEXCO)

Đường 10, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh

2

Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây (HATTOCO)

22-24 Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3

Công ty Cổ phần MOPHA

Nhà A9, 4/276 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4

Công ty Vận tải và Xây dựng

Số 83A phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5

Công ty Cổ phần nhân lực TTC Việt Nam

Tầng 3, tòa nhà Interserco, số 02 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

6

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

7

Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long (HALONG FISCORP)

Số 409 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

8

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Nhân lực quốc tế (INTIME)

132-134 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

9

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế ICO

Số 238 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

10

Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai

140 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố PLEIKU, tỉnh Gia Lai

C

Tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Thanh tra việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng tại 15 trường đại học trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An và Hải Dương

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên đơn vị/ doanh nghiệp

Địa chỉ

 

Tại Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

I

Lĩnh vực thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An do Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An làm Chủ đầu tư

2

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn

II

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 10 công trình xây dựng

1

Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2

Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

2

Dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Dự án xây dựng Sun Group 58 Tây Hồ /Sun Grand City Tây Hồ View

Phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4

Dự án xây dựng Vinhomes Smartcity

Phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

5

Dự án xây dựng khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ hội nghị và nhà ở để bán - Mipec Xuân Thủy Plaza

Số 122-124 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

6

Dự án xây dựng tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại

Đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

7

Dự án xây dựng Lotte Mall Hanoi

Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

8

Dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân Tối cao

Số 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

9

Dự án xây dựng Vinhomes Symphony Riverside

Đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

10

Dự án nhà ở cao tầng để bán Berriver - N02, N04, N05

Số 390 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

III

Lĩnh vực trẻ em và xã hội: Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Đồng Nai, Hưng Yên và Lâm Đồng