Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/TTr-THGS
V/v đề cương thanh tra

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 12/6/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) ban hành Công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về việc định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020. Để thực hiện tốt định hướng của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã xây dựng đề cương thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em để thống nhất sử dụng trong toàn quốc (đề cương thanh tra được đăng tải tại mục “hướng dẫn nghiệp vụ” trên Trang thông tin điện tử thanhtralaodong.gov.vn).

Thanh tra Bộ LĐTBXH đề nghị Giám đốc Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đúng định hướng của Bộ trưởng và báo cáo kết quả thanh tra về Bộ LĐTBXH (qua Thanh tra) theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: TTr.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Tiến Tùng