Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ GIỐNG CÂY TRỒNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương;

Căn cứ Công văn số 276/BNN-KH ngày 10/01/201 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng cho các tỉnh;

Căn cứ Công văn số 21/TT-CLT ngày 11/01/2017 của Cục Trồng trọt về việc xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 46/SNNPTNT-TTBVTV ngày 12 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 95 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô cho các huyện, thị xã và thành phố để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai vụ Đông Xuân 2016 - 2017 như sau:

TT

Đơn vị

Hat giống Ngô HN88 (kg)

Hạt giống lúa (kg)

Tổng số (kg)

Trong đó

KD18

HT1

1

Phong Điền

582

6.800

4.800

2.000

2

Quảng Điền

206

25.000

21.500

3.500

3

Hương Trà

1.425

18.000

14.000

4.000

4

Hương Thủy

203

3.600

2.100

1.500

5

Phú Vang

305

31.400

22.400

9.000

6

Phú Lộc

58

4.500

4.500

 

7

TP Huế

634

3.200

3.200

 

8

Nam Đông

2.804

2.500

2.500

 

9

A Lưới

3.783

 

 

 

Tổng cộng

10.000

95.000

75.000

20.000

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận và giao hạt giống được hỗ trợ đến các huyện, thị xã và thành phố; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức thực hiện.

UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp nhận và phân phối đến người dân bị thiệt hại vụ Đông - Xuân 2016 - 2017 do thiên tai gây ra đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN và PTNT;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VP: TT BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- VP: Lãnh đạo, CV TC;
- Lưu: VT, NN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ giống cây trồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  • Số hiệu: 65/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/01/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người ký: Nguyễn Dung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/01/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản