Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4482/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DIỆN TÍCH, KINH PHÍ HỖ TRỢ GIÁ GIỐNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CẠN SẢN XUẤT TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2015-2016 VÀ HÈ THU 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 4012/TTr-SNN ngày 10/11/2016 và Sở Tài chính tại Tơ trình số 4207/TTr-STC ngày 25/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt diện tích, kinh phí hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tổng diện tích chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 là 2.399,0011 ha gồm:

- Vụ Đông Xuân 2015-2016: 135,3869 ha;

- Vụ Hè Thu 2016: 2.263,6142 ha.

2. Tổng kinh phí hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016 là 5.738,449 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 4.809,420 triệu đồng;

- Ngân sách huyện hỗ trợ: 929,029 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục số 1, 2, 3 đính kèm)

3. Cấp tạm ứng ngân sách tỉnh 70% kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ để các địa phương thực hiện với số tiền: 3.366,594 triệu đồng (ba tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn đồng chẵn). Sau khi các địa phương báo cáo quyết toán cụ thể kinh phí hỗ trợ nêu trên, giao Sở Tài chính, trình UBND tỉnh cấp 30% kinh phí còn lại (chi tiết như phụ lục số 4 đính kèm).

4. UBND các huyện thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015­-2016 và Hè Thu 2016 gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 09/12/2016 chi tiết theo hướng dẫn liên ngành số 1526/HDLN-STC-SNNPTNT ngày 19/5/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp tạm ứng khoản kinh phí nêu tại khoản 3 Điều 1 cho các địa phương. Chủ tịch UBND các huyện sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN
- Lưu: VT, K7, K10 (20b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu