Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 482/STC-HCSN ngày 17 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Công Thương; Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hồ Kỳ Minh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan để triển khai các hoạt động, nhiệm vụ liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Quy chế này chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

Điều 2. Mục đích phối hợp

1. Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, quy định nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bảo đảm tính chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, có phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện.

2. Việc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm triển khai đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện trên địa bàn thành phố; tuân thủ quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động có liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện theo quy định.

Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN

Điều 4. Nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan, đơn vị

1. Nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (UBMTTQVN thành phố)

a) Thành lập Ban Vận động cấp thành phố (lãnh đạo UBMTTQVN thành phố là Trưởng ban, Trưởng ban quyết định thành phần Ban Vận động gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan).

b) Thực hiện kêu gọi, vận động đóng góp tự nguyện khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản hoặc ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến, thông tin rộng rãi ý kiến của cuộc vận động, thời gian, địa điểm tiếp nhận, tài khoản tiếp nhận đến các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp.

d) Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố tiếp nhận, quản lý, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện đến các địa phương, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch. Việc tiếp nhận, quản lý, phân phối, nội dung chi từ các nguồn đóng góp tự nguyện được thực hiện theo đúng quy định. Trong đó lưu ý một số nội dung:

- Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp không quá 90 ngày, trường hợp cần thiết thì có thể quyết định kéo dài thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

- Đối với tiếp nhận, quản lý hiện vật thì phải được giao, nhận đầy đủ về số lượng, chủng loại, bảo quản, lưu trữ theo đúng quy định.

- Đối với những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể thì thực hiện theo đúng cam kết.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ hoặc chuyển giao cho các Bộ, ngành Trung ương, địa phương khác nơi bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố hoặc giữ lại để sử dụng trực tiếp hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

- Nguồn đóng góp tự nguyện chưa sử dụng hết được sử dụng cho các nhiệm vụ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố của đợt sau. Trường hợp cuối năm tiền đóng góp tự nguyện còn dư thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện.

đ) Thực hiện báo cáo tình hình và kết quả vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện theo chế độ quy định.

e) Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong thời gian tiếp nhận.

2. Nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ thành phố

a) Thực hiện kêu gọi, vận động tổ chức chữ thập đỏ trong nước và ngoài nước ủng hộ theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động Chữ thập đỏ.

b) Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận các khoản đóng góp ủng hộ đồng bào các quốc gia khác. Toàn bộ số tiền tiếp nhận được nộp vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ thành phố và chuyển về tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

c) Tiếp nhận, phân phối, sử dụng và công khai nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ và quy định của pháp luật có liên quan.

d) Thực hiện công khai tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện ủng hộ nhân dân các quốc gia khác theo quy định.

3. Nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện xác định nhu cầu và đề xuất phân bổ kinh phí, hiện vật để hỗ trợ cho các đối tượng, gia đình bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo chức năng, thẩm quyền quy định.

b) Tiếp nhận, phân phối, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

4. Nhiệm vụ của Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xác định nhu cầu và đề xuất phân bổ kinh phí để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa cần thiết phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ các đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế trong thời gian cách ly y tế tại các cơ sở y tế công lập do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo chức năng, thẩm quyền quy định.

b) Tiếp nhận, phân phối, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ theo quy định.

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

5. Nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tổng hợp nhu cầu và đề xuất phân bổ kinh phí, hiện vật để hỗ trợ giống cây hồng, vật nuôi, thủy sản, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu; công cụ, phương tiện sản xuất bị mất, hư hỏng nặng do thiên tai, sự cố gây ra để phục hồi sản xuất và hỗ trợ cải tạo diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị xói mòn, bồi lập; sửa chữa, khôi phục công trình phòng, chống thiên tai,... và công trình hạ tầng thiết yếu khác bị thiệt hại theo chức năng, thẩm quyền quy định.

b) Tiếp nhận, phân phối, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ theo quy định.

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

6. Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN thành phố, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng và các ngành, địa phương có liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời trong quá trình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

7. Nhiệm vụ của Sở Tài chính

a) Phối hợp với UBMTTQVN thành phố và các cơ quan liên quan quản lý đối với nguồn đóng góp tự nguyện được chuyển vào ngân sách thành phố theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

8. Nhiệm vụ của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo,...

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ các vấn đề về ô nhiễm môi trường, cung cấp điện, nước sinh hoạt, cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu và bình ổn thị trường, công trình giao thông, thông tin, trường học, phương tiện vận chuyển,... do thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây ra.

b) Tiếp nhận, phân phối, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ theo quy định.

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

9. Nhiệm vụ của UBND các quận, huyện

a) Phối hợp với UBMTTQVN thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn; thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP và theo Quy chế này.

b) Phối hợp các Sở, ngành, và chỉ đạo UBND các phường, xã xác định nhu cầu và đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

c) Thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng và báo cáo tình hình và kết quả vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện theo chế độ quy định (kể cả nguồn đóng góp tự nguyện tại phường, xã).

d) Hướng dẫn UBND phường, xã thực hiện theo dõi tình hình diễn biến thiên tai, dịch bệnh, sự cố để cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

10. Các đơn vị tổ chức, cá nhân khác có liên quan

a) Theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đối với nguồn đóng góp tự nguyện do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức cá nhân vận động, tiếp nhận và Các quỹ từ thiện

- Có trách nhiệm phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã, nơi tiếp nhận hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện vận động được theo mục đích, phạm vi hoạt động và thông báo với UBMTTQVN thành phố, các tổ chức, cá nhân đóng góp.

- Thông báo với UBND quận, huyện, phường, xã, nơi tiếp nhận hỗ trợ theo phân cấp để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ và thực hiện phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện vận động được.

- Thực hiện công khai các khoản đóng góp, sử dụng và quyết toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  • Số hiệu: 643/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/03/2022
  • Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
  • Người ký: Hồ Kỳ Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/03/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản