Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1061/STC-HCSN&DN ngày 15/4/2022 và ý kiến thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Công văn số 1986/MTTQ-BTT ngày 23/5/2022; Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Công văn số 145/CTĐQNg ngày 03/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp thực hiện Quy chế. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành và hội, đoàn thể tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm183

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nguyên tắc phối hợp, hình thức, nội dung phối hợp; thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát trong việc thực hiện công tác vận động tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân (gọi tắt cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân) liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Các hoạt động hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

2. Công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo, tránh trùng lặp.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN

Điều 3. Kêu gọi, vận động, tiếp nhận, quản lý nguồn đóng góp tự nguyện.

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành lập Ban Vận động để thực hiện kêu gọi, vận động, tiếp nhận, quản lý nguồn đóng góp tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa của cuộc kêu gọi, vận động, thời gian, địa điểm tiếp nhận, tài khoản tiếp nhận tạo thuận lợi cho việc đóng góp.

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện kêu gọi, vận động các tổ chức chữ thập đỏ trong nước và ngoài nước ủng hộ theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động Chữ thập đỏ.

3. Đối với tiếp nhận, quản lý hiện vật thì phải được giao, nhận đầy đủ về số lượng, chủng loại, bảo quản theo đúng quy định.

4. Đối với những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, cam kết của nhà tài trợ nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện.

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân phối, sử dụng và công khai nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc quản lý, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của Ban Vận động tỉnh phải thực hiện kịp thời, hiệu quả theo đúng mục đích của từng cuộc vận động. Trường hợp sau khi phân phối và sử dụng, nguồn đóng góp tự nguyện của từng cuộc vận động chưa sử dụng hết, Ban Vận động cấp tỉnh tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định thực hiện chi cho các chính sách an sinh xã hội đối với địa phương bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu của cuộc vận động.

3. Đối với việc phân phối nguồn đóng góp tự nguyện (tiền và hiện vật): Quyết định phân bổ nêu cụ thể theo từng đối tượng, nội dung, số tiền, số lượng; đồng thời, việc phân bổ phải đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp thông tin về nhu cầu tiền và hiện vật; đồng thời, phối hợp với Ban Vận động tỉnh thẩm định, tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu cấp thiết, đúng đối tượng, tránh trùng lắp, chồng chéo việc phân phối tiền và hiện vật.

Điều 5. Chế độ báo cáo, thanh quyết toán và thực hiện ghi thu, ghi chi nguồn vận động vào ngân sách nhà nước.

1. Các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí vận động chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách và thực hiện thanh quyết toán theo phân cấp và các quy định hiện hành; phản ánh việc sử dụng nguồn kinh phí vào báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định; đồng thời, báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên để tổng hợp gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (đơn vị dự toán cấp 1) được phân bổ kinh phí từ nguồn vận động (bao gồm hiện vật qui ra giá trị) chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí theo quy định hiện hành gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp, thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, thanh quyết toán nguồn vận động trực tiếp thực hiện; phản ánh việc tiếp nhận và phân phối nguồn vận động vào báo cáo tài chính hằng năm theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vận động hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi vào NSNN theo quy định.

4. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán và tổng hợp quyết toán kinh phí theo phân cấp, quy định hiện hành; đồng thời, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định về phân cấp ngân sách, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Chủ trì, tổ chức phát động kêu gọi, vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP và theo Quy chế này.

b) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

c) Quản lý, phân phối và sử dụng nguồn vận động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính, đúng hướng dẫn của cấp trên và các nội dung quy định tại Quy chế này.

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Phối hợp và chỉ đạo công tác vận động, xây dựng kế hoạch vận động tổ chức chữ thập đỏ trong nước và ngoài nước ủng hộ theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động Chữ thập đỏ.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định nhu cầu và đề xuất phân bổ kinh phí, hiện vật để hỗ trợ dân sinh cho các đối tượng, gia đình bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo chức năng, thẩm quyền quy định; phân bổ, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ theo quy định; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xác định nhu cầu và đề xuất phân bổ kinh phí để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa cần thiết phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ các đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế trong thời gian cách ly y tế tại các cơ sở y tế công lập do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo chức năng, thẩm quyền quy định; phân bổ, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp nhu cầu và đề xuất phân bổ kinh phí, hiện vật để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu; công cụ, phương tiện sản xuất bị mất, hư hỏng nặng do thiên tai, sự cố gây ra để phục hồi sản xuất và hỗ trợ cải tạo diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị xói mòn, bồi lấp; sửa chữa, khôi phục công trình phòng, chống thiên tai,... và công trình hạ tầng thiết yếu khác bị thiệt hại theo chức năng, thẩm quyền quy định; phân bổ, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời trong quá trình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quản lý đối với nguồn đóng góp tự nguyện được chuyển vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

8. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,...

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ các vấn đề về ô nhiễm môi trường, cung cấp điện, nước sinh hoạt, cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu và bình ổn thị trường, công trình giao thông, thông tin, trường học, phương tiện vận chuyển,... do thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây ra; phân bổ, công khai và báo cáo tình hình kinh phí hỗ trợ theo quy định; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền theo quy định.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và Hội Chữ thập đỏ để thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn; thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP và theo Quy chế này;

b) Phối hợp các sở, ngành và chỉ đạo UBND cấp xã xác định nhu cầu và đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng và báo cáo tình hình và kết quả vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện theo chế độ quy định (kể cả nguồn đóng góp tự nguyện tại xã, phường, thị trấn); hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện theo dõi tình hình diễn biến thiên tai, dịch bệnh, sự cố để cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

10. Các đơn vị tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện.

11. Đối với nguồn đóng góp tự nguyện, các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nơi tiếp nhận hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện vận động được theo mục đích, phạm vi hoạt động và thông báo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, cá nhân đóng góp; thông báo với UBND cấp huyện, xã nơi tiếp nhận hỗ trợ theo phân cấp để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ và thực hiện phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện vận động tránh trùng lắp, chồng chéo; thực hiện công khai các khoản đóng góp, sử dụng và quyết toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh, kiến nghị về UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thông qua Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu xem xét điều chỉnh cho phù hợp)./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  • Số hiệu: 541/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/06/2022
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
  • Người ký: Võ Phiên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/06/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản